Projecte delegats de classe 2014-2015

Projecte de PiM delegats de classe 2014-15

Per al bon funcionament de l’AMPA és fonamental que hi hagi una bona comunicació entre els Associats i la Junta de l’AMPA. Fruit d’aquesta necessitat la Junta ha pensat recuperar la figura dels Pares i Mares Delegats/des de l’AMPA en les classes dels vostres fills, que pot facilitar aquesta comunicació.

Hem pensat de fer una prova pilot en aquest últim trimestre, que ens servirà de base i experiència per fer una primera avaluació i poder establir mesures per tal que el curs vinent iniciem el Projecte amb més solidesa.

És per això que demanem que, durant les properes setmanes, escolliu un representant de cada classe, que faci de pont entre les famílies d’aquella classe i la Junta de l’AMPA.

Tothom té quelcom per aportar i responsabilitats per assumir. Pensem que el compromís i treball conjunt entre tots els agents implicats, basat en una relació fluida i de respecte mutu, ha de ser una eina fonamental per possibilitar l’èxit escolar dels nostres infants.

Per coordinar-nos tots plegats, convocarem una reunió de tots els delegats/des per conèixer-nos i establir la metodologia de treball.

Creiem que és una tasca personalment enriquidora que us pot il·lusionar, i no prendrà un temps excessiu a les famílies voluntàries.

La vostra participació és fonamental!

Objectiu del Projecte

Es fonamenta en dos objectius principals:

 1. Dinamitzar la participació dels pares i mares amb l’objectiu d’augmentar la seva presència i representativitat a l’escola

 2. Aconseguir un contacte més directe entre la Junta de l’Ampa i tots els nivells escolars, per adaptar el funcionament de l’Associació a les necessitats actuals dels seus associats, per al bé de l’escolarització dels nostres fills/es, així com per millorar la tasca de representació de les famílies i la funció d’enllaç entre elles i l’Escola.

Què es delegat/da de curs?

 • Bàsicament i a grans trets, el delegat/da de classe és la persona encarregada de fer de pont entre les famílies i la Junta de l’AMPA.

 Com s’escull un delegat/da?

 • El procés d’elecció no és una votació en sentit estricte. És convenient que les persones disposades a exercir de delegats/des ho facin saber entre el seu grup i si es dona el cas que en sorgeixen més de dues, arribin a un acord o en últim terme, a la votació. El delegat de classe ha de ser soci de l’Ampa.

 • El càrrec de delegat/da és convenient que s’exercís durant un mínim de dos anys, per donar continuitat al projecte.

 • També és recomanable que els delegats/des tinguin una experiència mínima d’un any a l’escola. Aquesta recomanació va destinada a P3, curs en què les mares i pares d’alumnes amb germans a cursos superiors haurien d’intentar resoldre els dubtes de les famílies nouvingudes.

 Quina és la funció del delegat/da?

 • Motivar als pares i mares del seu curs amb la finalitat de millorar la seva participació a l’escola i integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes, equips de treball, conferències de caràcter formatiu, xerrades…)

 • Fer de pont entre les famílies del curs que representin i la Junta de l’AMPA, derivant adequadament les consultes i inquietuds, així com els interessos i motivacions que puguin ser d’interès per a la majoria de pares i mares.

 • Exercir la funció de coordinador i informador entre les famílies del curs que representin.

 • Intentar crear consciència de grup per tal d’aconseguir una bona relació i comunicació entre les famílies. Amb aquesta finalitat pot organitzar activitats de convivència: sortides, visites, excursions,… Cal destacar que fer coses junts ajuda els nostres fills a sentir-se també més units al seu grup perquè la unitat dels pares acaba reforçant aquest sentiment.

 • Formar part de les comissions de treball organitzades per l’AMPA, com ara les comissions de Menjador, activitats extraescolars, Comunicació, etc. o buscant pares i mares que hi vulguin col·laborar.

 • Disposar de les adreces de correu electrònic i telèfons de les famílies de la seva classe per a potenciar la comunicació entre elles.

 • Assistir a tres reunions anuals, dos amb la Junta de l’AMPA i una a l’assemblea anual, per a confrontar opinions, comunicar suggerències o queixes de les families i per poder informar-los de les línies de actuació que a curt i mitjà termini prendrà l’AMPA.

 • Aportar idees i suggeriments a les dues reunions de delegats que es celebraran durant el curs escolar.

 • Proporcionar informació per a la web de l’AMPA (dates de sortides familiars que organitzin les famílies de la classe a la que representen, adreces d’interès per a altres famílies, etc…)

D’altra banda, detallant algunes de les funcions que no atenyen als delegats i delegades, ens ajuda a delimitar millor la seva figura; així:

 • NO és una figura que neix amb ànim reivindicatiu, sinó de col·laboració en la solució de problemes.

 • NO té un paper substitut de l’AMPA sinó complementari a la seva estructura; la Junta manté oberts els canals de comunicació amb els pares i mares que es vulguin dirigir directament. Cal evitar que els delegats es converteixin en una estructura paral·lela per tal d’evitar duplicació de feines o discordança de criteris

 • NO intervenen en la relació personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor i/o la direcció del centre.

 • NO porten un problema detectat a la Direcció del Centre i/o al Consell Escolar: els problemes detectats han de ser presentats a la Junta. Els membres de la Junta, els vocals de les comissions interessades i els delegats decidiran conjuntament sobre les actuacions a realitzar.

 • NO plantegen una queixa o un problema a la Junta sense que la informació estigui ben contrastada.

Avaluació del Projecte

Des d’una perspectiva d’avaluació contínua, una primera valoració estarà basada en el nivell de participació dels pares i mares en les convocatòries de reunions, activitats, comisions, etc, que es desenvolupin al llarg del curs.

No obstant, per a una valoració global es tindran en compte les aportacions dels diferents agents:

 • Claustre de mestres: a través d’una de les seves reunions ordinàries.

 • Pares i mares delegats de curs: a través d’una reunió específica amb la Junta de l’AMPA.

 • Assemblea de final de curs de l’AMPA: amb la inclusió d’un punt específic per al seu tractament a l’ordre del dia de la reunió i amb l’objectiu de recollir l’opinió de la resta de pares i mares de l’escola.

La suma d’aquestes valoracions aportarà criteris per a la revisió del funcionament d’aquesta figura de cara al proper curs escolar.