NOVA NORMATIVA MENJADOR SERHS. ACTUALITZADA 10/10/16

 1. NORMATIVA DE FUNCIONAMENT:

 

1.1. Oficina d’atenció a les famílies i vies de contacte:

 

L’horari de la oficina d’atenció a les famílies  és de dilluns a dijous de 8,30 h a 14 h i de 15 h a 17.30 h i els divendres de 8  h a 15 h..

 

Adreça oficina: C/ Aurora, 5. 08221. Terrassa

 

Telèfon 93 854 48 02

 

Tlf. Coordinadora menjador: 678 67 87 51

 

Per a qualsevol dubte relacionat amb el servei de menjador, contactar amb el coordinador del centre o bé enviar un correu electrònic a:

 

menjador.serraobac@grupserhs.com

 

oficina.terrassa@grupserhs.com

 

 

1.2. Preu servei de menjador curs 2016/17:

 

Usuari fix: 5,95 euros (amb aigua embotellada)

 

Usuari esporàdic: 6,25 euros (amb aigua embotellada)

 

Descompte absència justificada: 2,38 euros.

 

1.3. Consulta del Menú al web:

 

El menú es pot consultar a la pàgina web:

 

www.serhsfoodeduca.com  

 

A l’apartat “accés a la zona privada” s’ha d’introduir el següent codi corresponent a la nostra escola:

20111250560

 

Es troben penjats el menú basal i els menús de dieta (celíacs, sense carn, sense peix, sense lactosa,….).

 

1.4. Sistema d’avís de faltes d’assistència justificades:

 

No s’ha de trucar a la oficina per avisar de les faltes. El procediment és el següent:

Si el/la seu fill/a ha de faltar al menjador, s’ha d’avisar abans de les 10 hores del mateix dia

 • deixant una nota a la bústia de l’escola

–    enviant un sms al telèfon del coordinador/a: 678 67 87 51

–    o enviar un correu electrònic a: menjador.serraobac@grupserhs.com

 

i així, es pot portar a terme l’abonament corresponent.

Les faltes d’assistència del mes de juny, generen un saldo a favor de l’usuari/ària que romandrà al compte i es descomptarà del rebut de setembre o es pot sol·licitar la devolució per transferència trucant a l’oficina central al telèfon 93 703 28 28.

En cas dels nens i nenes becats no es descomptarà cap falta d’assistència, però és obligatori comunicar les faltes d’assistència per tal d’informar als organismes que gestionen aquestes ajudes.

 

1.5. Descomptes per sortides i colònies:

 

En els casos de sortides i colònies als alumnes que no tenen contractat el servei de pic-nic es descomptarà l’import pertanyent a la matèria prima al rebut del mes següent.

El servei de pic-nic el gestiona directament  el coordinador/a del menjador, no s’ha de trucar a l’oficina.

 

1.6. Dietes específiques per un dia concret:

 

En cas de necessitar una dieta específica per un dia concret, s’ha de deixar nota a la bústia el mateix dia abans de les 10 hores (no s’ha de trucar a l’oficina).

 

1.7. Patrons d’ús mensual:

 

Els calendaris mensuals s’han de comunicar:

–  a través de correu electrònic:

oficina.terrassa@grupserhs.com

 

– o deixant una nota a la bústia del servei de menjador

 

 com a data límit el dia 25 de cada mes. Si es fa posteriorment, els rebuts poden patir canvis o acumular-se al càrrec següent.

 

El període mínim d’alta d’un usuari és de 15 dies seguits. Si la necessitat és de contractar menys dies, s’han de comprar tiquets esporàdics.

 

Quan es tracti d’una baixa de servei, s’ha d’avisar una setmana abans d’acabar el mes i aquesta ha de ser per un període mínim de 15 dies naturals, no s’accepta la reincorporació per períodes de menys dies i si es vol utilitzar el servei ha de ser mitjançant tiquets esporàdics.

 

 

 • Modificacions (altes, baixes i patrons d’ús):

 

S’han de comunicar les altes/baixes/modificacions mitjançant un document que es facilitarà al servei de menjador, signat pel pare/mare/tutor. S’ha de deixar a la bústia del servei de menjador (no s’admeten altes, baixes o canvis comunicades presencialment o telefònicament).

 

El retorn  de l’import cobrat al rebut corresponent, es realitzarà un cop es rebi el document esmentat.

 

 • Cobrament de rebuts:

 

El sistema de cobrament de la quota mensual del servei de menjador és el següent: els rebuts es giren al banc (al compte indicat, no s’accepten altres formes de pagament), SEMPRE PER AVANÇAT, entre els dies 6 i 9 de cada mes a partir d’octubre. El rebut de setembre es va girar del 21 al 28 de setembre.

En cas de devolució del rebut bancari del mes en curs, es procedirà segons el protocol d’empresa, en el que es comunicarà la devolució del rebut i s’indicaran les instruccions per tal de solucionar-ho dins el mes en curs. En els casos en que no es compleixi el termini, el servei de menjador quedarà suspès a partir de la data que s’informarà mitjançant cara a l’usuari/ària.

 

 • Servei de venda de tiquets en el cas d’usuari esporàdic:

 

En cas que el vostre fill/a, no faci ús continuat del menjador, és obligatori deixar un tiquet a la bústia del menjador abans de les 10 hores del matí del dia que es vol fer ús. En cas de no deixar el tiquet a la bústia, el nen o nena no podrà beneficiar-se del servei.

 

Els tiquets es poden comprar de tres maneres:

 

 1. Compra de tiquets directament a la oficina: en efectiu i en horari de 8,30 hores a 12 hores dilluns-dimecres i divendres i de 15 a 17 hores dimarts i dijous.

 

 1. Compra de tiquets als caixers automàtics de La Caixa de Pensions:

 

El caixer ha de disposar  de teclat amb lletres o ser Servicaixa. No pot ser caixer amb teclat només numèric.

 

Els passos a seguir són:

 

 • Introduir targeta de pagament o llibreta. Selecció idioma.
 • Clicar:
 • Clicar: PAGAMENTS SENSE CODI DE BARRES (demanarà PIN).
 • Clicar: COL·LEGIS I MATRÍCULES.
 • Clicar: AMB EL CODI DE L’ENTITAT.
 • Introduir el codi 0500715 SERHS FOOD AREA, S.L.
 • Posar l’import a ingressar.
 • Surt una pantalla on cal posar REMITENT (dades del nen/a, curs, escola). AQUEST CAMP ÉS OBLIGATORI, SI NO S’EMPLENA NO DEIXA SEGUIR.
 • Apareix la pantalla de comprovació de dades i es pot CORREGIR o
 • En Confirmar es fa el càrrec i el caixer lliurarà dos justificants amb el mateix número de control.
 • Cal presentar el justificant obligatòriament al coordinador/a del menjador del centre perquè quedi comptabilitzat el pagament i es pugui fer ús del menjador.
 • L’altre justificant és per la família.

 

 1. Compra de tiquets als caixers automàtics del BBVA:

 

Els passos a seguir són:

 1. Accedir sense targeta/llibreta.
 2. Operacions sense targeta o llibreta.
 3. Pagaments.
 4. Servei pagaments EXPRESS.
 5. Introduir CODI EMISSOR: 59803825 – Continuar.
 6. Introduir SUFIX: 100 – Continuar.
 7. Introduir Codi Centre: 50560
 8. Introduir dades alumne: Nom i cognoms del/de la nen/a – Continuar
 9. Introduir import a pagar: _________euros i introduir bitllets al caixer – Continuar.
 10. 10. Revisar les dades del rebut i prémer – Continuar.
 11. Realitzant operació.
 12. Imprimir justificant – continuar

Lliurarà un justificant amb totes les dades i el canvi en monedes si s’escau. El justificant s’ha de fer arribar al coordinador/a del servei del menjador.

Us recordem que els usuaris esporàdics a més del tiquet, s’hauran d’haver registrat prèviament a la pàgina web de l’empresa.  Això és amb motiu de què l’empresa vol tenir un control estricte dels usuaris que presentin algun tipus d’al·lèrgia.

Igualment, no estaria de més recordar-ho quan es deixi el tiquet a la bústia del menjador (perquè ho tinguin més controlat i hi hagi una major seguretat).

 

 1. MENÚ MENJADOR

 

 1. PROTOCOL DE COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES DE MENJADOR ESCOLAR A L’AMPA:

 

Des de la comissió s’intenta fer un seguiment del dia a dia del servei de menjador per tal d’ajudar amb la resolució de les incidències que puguin produir-se.

S’intenten realitzar visites periòdiques durant l’horari de funcionament del servei de menjador per tal de verificar el seu bon funcionament i per tal de comunicar-nos en primera persona amb la coordinadora, monitores i personal de cuina per tal de rebre les incidències i queixes que puguin sorgir en el dia a dia.

Es tracta de verificar el funcionament global del servei:  tant durant l’hora de l’àpat  (on han de treballar-se hàbits alimentaris, higiènics  i de salut) com durant el temps de lleure; per tal de veure la implementació del programa d’activitats lúdiques que es desenvolupa durant el temps de lleure.

Des de l’Ampa voldríem tenir constància de les incidències que us trobeu en el servei de menjador, per tal de poder traslladar-les a les reunions de la Comissió Municipal de Menjador, amb l’objectiu de que estiguin informats els responsables finals tant de l’empresa com de l’Ajuntament.

La via per resoldre les queixes o incidències, és en primera instància amb la monitora o coordinadora. En cas que no es resolguin les incidències, o siguin reincidents, i creieu oportú contactar amb l’empresa, us preguem que ens passeu còpia d’aquesta reclamació per escrit a l’adreça de mail:  menjador@ampaserradelobac.org