Funcionament menjador

1. PREU SERVEI MENJADOR
 PREU SERVEI DE MENJADOR CURS 2018/19:
 Usuari fix: 5,95€
 Usuari esporàdic: 6,25€
 Descompte absència justificada: 2,38€
2. CONTACTE
Telèfon coordinadora:  678678751
Oficina SERHS:
 C/ Aurora,5 08221 Terrassa. Telèfon: 93 854 48 02
Horari: de 8:30 a 14 h i de 15 a 17:30 h de dilluns a dijous i de 8 a 15 hores els divendres.
Ampa:
3. FUNCIONAMENT
FORMES DE PAGAMENT REBUTS DEL MENJADOR:
El sistema de pago de la quota mensual del servei de menjador és el següent:
*Pagament per CARTA DE PAGAMENT AMB CODI DE BARRES: s’haurà realitzar el pagament del 6 al 9 de cada més, SEMPRE PAGAMENT PER AVANÇAT, i presentant el justificant de pagament a la Coordinadora del menjador.
*Pagament per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: Els rebuts es giren al banc (al compte indicat per la família a la INSCRIPCIÓ DE MENJADOR), SEMPRE PER AVANÇAT, entre els dies 6 i 9 de cada mes a partir d’Octubre.
El rebut del mes de SETEMBRE es cobrarà del 21 AL 28 de setembre.
Es cas de devolució del rebut bancari del mes en curs, es procedirà segons el protocol d’empresa, en el que es comunicarà la devolució del rebut i s’indicaran les instruccions per tal de solucionar-ho dins del mes en curs. En els casos en que no es compleixi el termini, el servei de menjador quedarà suspès a partir de la data que s’informarà mitjançant carta a l’usuari/ària.
La devolució d’un rebut genera una extra de 5 euros per rebut retornat que es sumaran al deute, en el cas de dos rebuts retornats automàticament quedarà exclòs de la DOMICILIACIÓ passant a CARTA DE PAGAMENT.
*Pagament PER TIQUETS (BBVA – LA CAIXA- OFICINA SERHS TERRASSA): exclusivament per a usuaris esporàdics.
En el cas que el vostre fill/a, no faci ús continuat del servei de menjador, és OBLIGATORI deixar un tiquet a la bústia del menjador abans de les 10h del matí del dia que es vol fer ús. En cas de NO deixar aquest tiquet a la bústia, el nen o nena NO PODRÀ BENEFICIAR-SE DEL SERVEI.
TIPOLOGIA D’USUARI:
USUARI FIX: es considera usuari fix aquell que fa ús del menjador de 1 dia a 5 dies a la setmana, sempre els mateixos i especificant a la inscripció els dies d’ús. (Exemple: de dilluns a divendres. Exemple: dilluns. Exemple: Dimarts i dijous).
USUARI ESPORÀDIC: es considera usuari esporàdic aquell que fa ús dies esporàdics sense especificar.
*Els usuaris que fan servir un patró d’ús variable es consideraran usuaris esporàdics.
SISTEMA D’AVÍS DE FALTES D’ASSISTÈNCIA JUSTIFICADES:
NO s’ha de trucar a la oficina per avisar de les faltes. El procediment a seguir és el següent: Si el/la seu fill/a ha de faltar al menjador, s’ha d’avisar abans de les 10h del mateix dia deixant una nota a la bústia de l’escola, enviant un sms al telèfon mòbil del coordinador/a 678678751 o bé enviar un correu electrònic a menjador.serraobac@grupserhs.com per tal de que es pugui portar a terme l’abonament corresponent. Les faltes d’assistència del mes de JUNY, generen un saldo a favor de l’usuari/ària que romandrà al compte i es descomptarà del rebut del mes de SETEMBRE. En el cas dels nens i nenes becats no es descomptarà cap falta d’assistència, però és OBLIGATORI comunicar les faltes d’assistència per tal d’informar als organismes que gestionen aquestes ajudes.
DESCOMPTES PER SORTIDES I COLÒNIES:
En els casos de sortides i colònies als alumnes que no tenen contractat el servei de pic-nic es descomptarà l’import pertanyent a la matèria primera al rebut del mes següent. El servei de pic-nic el gestiona directament el coordinador/a del menjador, no s’ha de trucar a l’oficina.
DIETES ESPECÍFIQUES PER UN DIA CONCRET:
En el cas de necessitar una dieta específica per un dia concret, s’ha de deixar nota a la bústia el mateix dia abans de les 10h (no s’ha de trucar a l’oficina). L’abonament de la FALTA AVISADA s’efectuarà en el rebut del mes següent.
MODIFICACIONS (ALTES, BAIXES,..):
S’han de comunicar les altes/baixes/modificacions mitjançant un document que es facilitarà al servei de menjador, signat pel pare/mare/tutor. S’ha de deixar a la Coordinadora del servei de menjador (sempre que sigui possible avisant 15 dies abans del canvi).
CANVIS DE CONDICIONS PAGAMENT:
En cas de voler fer algun canvi de forma de pagament o de compte bancària s’haurà de comunicar amb 15 dies antelació.
IMPORTANT: PER FER ÚS DEL SERVEI DEL MENJADOR ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR FETA LA INSCRIPCIÓ DEL MENJADOR. NO PODRÀ FER ÚS DEL MENJADOR CAP USUARI AMB DEUTE PENDENT.