Acollida matinal

Inici activitat primer dia escolar (excepte P3 que poden començar passat el període d’adaptació)

Adreçada a alumnes de P3 a 6è

Esmorzar, jugar, fer tallers…però sobretot divertir-se entre amics a la espera de l’entrada a l’escola.

* Els mesos de Setembre i Juny es cobrarà la part proporcional dels dies lectius

**El Bon Dia solament podran fer ús les famílies sòcies.

*** El cobrament del bon dia serà mensual. Per donar de baixa l’activitat s’haurà d’avisar amb 5 dies d’antelació.